Bültenler - Penetra Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Hoşgeldiniz;
Dünya çapındaki varlığıyla, Penetra geniş vizyonu, özenle korunan değerleri ve özellikle kendi çalışanlarıyla; üye firmalarının başarılarına başarı katmayı sürdürmektedir. Takip eden sayfalar, kim olduğumuzu, ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı anlatmaktadır.
  01.08.2010 tarih ve 27659 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6009 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile; Gelir Vergisi Kanunu, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklikler yapılmıştır.   Ayrıntılı bilgi için ...
 
  6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisi tarifesi 01.01.2010 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiş olup, 01.01.2010 tarihi ile 6009 sayılı Kanunun ...
 
  26.08.2010 tarih ve 27684 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 275 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde; 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun uyarınca görevlendirilen aile hekimlerinin temizlik, sekreterlik, şoförlük gibi hizmetler için yanlarında çalıştıracakları hizmet erbabına ...
 
  Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi uyarınca Aile hekimleri alacakları birtakım mal ve hizmetlerin karşılığında tevkifat yapacaklardır. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye bültenlerimizden ulaşabilirsiniz   ...
 
  28.08.2010 tarih ve 27686 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mükelleflerin İzahat Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik’ te; mükelleflerin ve vergi sorumlularının vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından müphem ve tereddüdü mucip gördükleri hususlar hakkında yazı ile ...