Bültenler - Penetra Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Hoşgeldiniz;
Dünya çapındaki varlığıyla, Penetra geniş vizyonu, özenle korunan değerleri ve özellikle kendi çalışanlarıyla; üye firmalarının başarılarına başarı katmayı sürdürmektedir. Takip eden sayfalar, kim olduğumuzu, ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı anlatmaktadır.
Bilindiği üzere, 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 126 ve 128 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerleriyle elektronik defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile elektronik defter beratlarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenme sürelerinde değişiklik yapılarak 31/03/2020, 30/04/2020, ...
     
Gelir İdaresi Başkanlığı, 21.4.2020 tarihli ve VUK-129/ 2020-8 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile Şubat ve Mart 2020 dönemleri KDV beyannamelerinin verilme sürelerini 28.4.2020 tarihine uzatmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu 21.4.2020 tarihinde yayımlamış olduğu duyuru ile 24.4.2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Mart ...
     
20 Nisan 2020 tarih ve 128 No’lu VUK Sirkülerine göre, elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi ...
     
 17 Nisan 2020 tarihli Resmi gazetede yayımlanan 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la, diğer düzenlemeler yanında faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin yıllık ilan ...
     
Kanun ile birlikte 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu’na geçici maddeler eklenmiş, ücretsiz izin ve nakdi ücret desteğinin detayları açıklanmış, iş sözleşmelerinin feshi, bazı durumlar dışında yasaklanmıştır ...
     
30 Nisan 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır. ...
     
Ticaret Kanununa eklenen Geçici Madde 13 ila, sermaye şirketlerinde, 30/9/2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine (%25) kadarının dağıtımına karar verilebilmesine; geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilememesine; genel kurulca yönetim kuruluna ...
     
Prim ve hizmet beyannamesinin tüm Türkiye’ deki uygulaması daha önce 01/3/2020 tarihine uzatılmıştı. Bu kez 04/04/2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 8 nolu prim-hizmet beyannamesi Tebliği ile 01/07/2020 tarihine kadar ertelenmiştir. ...
     
7226 Sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 26.03.2020 tarihli 31080 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu Kanun’da ülkemizde de etkisini arttırmaya başlayan Covid-19 salgını sebebiyle ortaya çıkan ve çıkması muhtemel olan bazı ...
     
Katma Değer Vergisi Genel Uygulamada Tebliği’nde yer alan maddeye istinaden, mücbir sebep kapsamındaki mükelleflerin, mücbir sebep halinin devam ettiği süre boyunca, kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarına ilişkin düzenlenecek faturalarda KDV tevkifatı uygulanmayacaktır. ...