Bültenler - Penetra Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Hoşgeldiniz;
Dünya çapındaki varlığıyla, Penetra geniş vizyonu, özenle korunan değerleri ve özellikle kendi çalışanlarıyla; üye firmalarının başarılarına başarı katmayı sürdürmektedir. Takip eden sayfalar, kim olduğumuzu, ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı anlatmaktadır.
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nda yer alan ve 2018 Yılında Uygulanacak işletme hesabı esası ve bilanço esasına göre defter tutma ve sınıf değiştirme hadleri tablolar halinde belirtilmiştir. ...
     
Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 72. Maddesi’nde yer alan 31.12.2017 ibaresi 31.12.2019 olarak değiştirilmiş, sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden gelir vergisi tevkifatı oranlarının geçerlilik süresi 31.12.2019’a uzatılmıştır. ...
     
Basit usule tabi mükellefler ile serbest meslek erbapları (noterler ile noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar hariç) 1/1/2018, diğer mükellefler ise 1/1/2019 (serbest meslek kazanç defteri yanında işletme hesabı esasına göre defter tutanlar açısından 1/1/2018) tarihinden itibaren Sistemi kullanmaya ...
 
28.11.2017 tarihli ve 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 101, 102, 103 ve 157 nci maddelerinde düzenlemelere gidilmiştir. Buna göre, işyeri adresi olmayanlara tebliğ, doğrudan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinde ...
     
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı “E- İrsaliye”, “ E-Müstahsil Makbuzu” ve “E-Serbest Meslek Makbuzu” kullanılmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen 487 Seri numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (17.12.2017) Resmi gazetede yayımlamıştır ...
     
Torba Yasa Olarak da Adlandırılan 7061 Sayılı ‘Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ 5.12.2017 Tarih ve 30261 Sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır. Bu Kanunun 32 Maddesi ile, 492 sayılı Kanuna bağlı (8) sayılı Tarifenin “XII- Transfer fiyatlandırması ile ilgili yöntem belirleme ...
     
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nin GİB’E gönderilme tarihi, Amasya, Bartın, Çankırı için 01.01.2018 (Kırşehir İli için 01.07.2017’de başlanmıştır.), bunlar dışında kalan iller için 01.07.2018 olarak belirlenmiştir. ...
     
7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 14 üncü maddesiyle yapılan düzenlemeye istinaden, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 74 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan, gayrimenkul sermaye iradının safi tutarının tespitinde, aynı maddede yazılı ...
     
Mali yılsonu itibariyle yasal defterler ile ilgili olarak, hangi defterlerin açılış, kapanış ve ara tasdike tabi olduğu ile ilgili açıklamalara yer verilmiştir. Bu bilgilere göre işletmelerin en geç 31.12.2017 tarihini kadar 2018 yılında kullanacakları resmi defterlerini tasdik ettirmeleri gerekmektedir. ...
     
Torba Yasa Olarak da Adlandırılan 7061 Sayılı ‘Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ 5.12.2017 Tarih ve 30261 Sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır ...
     
Sayfalar :  1 2