Bültenler - Penetra Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Hoşgeldiniz;
Dünya çapındaki varlığıyla, Penetra geniş vizyonu, özenle korunan değerleri ve özellikle kendi çalışanlarıyla; üye firmalarının başarılarına başarı katmayı sürdürmektedir. Takip eden sayfalar, kim olduğumuzu, ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı anlatmaktadır.
70 Seri Numaralı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde açıklanan 2017 yılında uygulanacak Emlak Vergi Değerlerinin hesabı ve bu hesaplamalara ait örnekler, bu bültenin konusunu oluşturmaktadır. Emlak vergi değerleri yeniden değerleme oranının (%3,83) oranında artırılmıştır.   ...
     
2016 yılı içinde yeniden değerleme oranı %3,83 olarak (üç virgül seksen üç) olarak tespit edilmiş ve 474 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmişti. Bu orandaki artışa istinaden mobil telefon aboneliği için alınan maktu özel iletişim vergi tutarı artırılmıştır. Bu tutar 2017 yılı ...
     
27.12.2016 tarihli 29931 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 476 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 01.01.2017 Tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Ceza Tutarları ile Bazı Had ve Tutarlar Yayımlanmıştır. ...
     
Maliye Bakanlığınca 27.12.2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 296 no’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86, 89/15 ve 103 üncü maddelerinde yer alan, 2016 yılı için belirlenen maktu had ve tutarlar ile ilgili açıklamalara yer ...
     
47 seri numaralı Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile birlikte 1, 2 ve 4 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi tarifleri yayımlandı. Yeni tarifeler yeniden değerleme (%3,83) oranında artırıldı ...
     
2016 yılı için, yeniden değerleme oranı %3,83 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit edilip ve 474 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmişti. Damga Vergisi’nin maktu halleri ile asgari ve azami vergiyi belirleyen hadler yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere %7,5 oranında artırılmış olup, son damga ...
     
Maliye Bakanlığı, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’i (Seri No: 9) yayımladı. Tebliğ ile birlikte, indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır 20.600 TL’den 21.400 TL’ye y&uu...
     
01.01.2017 Tarihinden İtibaren Yürürlüğe Girecek Olan Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım için, kademeli geçişi ve işverenlerce yapılması gereken işlemleri içerir Hazine Müsteşarlığı Duyurusu 21.12.2016’da yayımlanmıştır. ...
     
15.12.2016 tarih 29919 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan 475 sayılı VUK Genel Tebliğ’i ile, daha önce 01.01.2017 olarak açıklanan ihracat faturalarını E-fatura ile düzenleme zorunluluğu 01.07.2017 tarihine ertelenmiştir.   ...
     
06.12.2016 tarihi itibariyle yayımlanan tebliğ ile kuruluş aşamasındaki şirket esas sözleşmeleri, ticaret sicili müdürü (yetki verildiği takdirde yardımcıları) huzurunda imzalanacak ve imza beyannameleri de ticaret sicil müdürlüklerinde düzenlenebilecektir. ...
     
Sayfalar :  1 2