Bültenler - Penetra Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Hoşgeldiniz;
Dünya çapındaki varlığıyla, Penetra geniş vizyonu, özenle korunan değerleri ve özellikle kendi çalışanlarıyla; üye firmalarının başarılarına başarı katmayı sürdürmektedir. Takip eden sayfalar, kim olduğumuzu, ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı anlatmaktadır.
  Tarih : 01.09.2010 01.09.2010 tarihli Basın Bülteninde; bundan önce Alo Maliye 189 hattına yapılan ihbarların, 1 Eylül 2010 tarihinden itibaren Alo Maliye 189 yerine, 444 0 189 numaralı hattan Vergi İletişim Merkezi’ne yapılacağına dair açıklamalar yapılmıştır. ...
 
  Tarih : 01.10.2010 01.10.2010 tarih ve 27716 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 276 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde; 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Gelir Vergisi Kanununun geçici 69 uncu maddesinde yapılan ...
 
  Tarih : 01.10.2010 01.10.2010 tarih ve 27716 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 400 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde; 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 213 sayılı Vergi Usul Kanununun bazı maddelerinde yapılan ...
 
  Tarih : 01.10.2010 30/9/2010 tarih ve 27715 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 27/9/2010 tarih ve 2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlara uygulanacak tevkifat oranlarına ilişkin 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı ...
 
  Tarih : 11.10.2010 Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 08.10.2010 tarih ve 2010/1 Seri No.lu Tahsilât İç Genelgesinde; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 36/A maddesi kapsamında amme borçluları hakkında uygulanmakta olan yurtdışı çıkış yasağının kaldırılmasına yönelik ...
 
  Tarih : 11.10.2010 Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 11.10.2010 tarih ve 18 Seri No.lu 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri’nde; 2010 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranının % 6,42 (yüzde altı virgül kırk iki) olarak tespit ...
 
  Tarih : 19.10.2010 19.10.2010 tarih ve 27734 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/965 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 1,40 olarak bel...
 
  Tarih : 21.10.2010 Yayınlanan Tahsilat Genel Tebliği’ne göre;   6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi ile halen yıllık %19 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık %12 olarak belirlenmiştir.   Anılan madde ...