Bültenler - Penetra Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Hoşgeldiniz;
Dünya çapındaki varlığıyla, Penetra geniş vizyonu, özenle korunan değerleri ve özellikle kendi çalışanlarıyla; üye firmalarının başarılarına başarı katmayı sürdürmektedir. Takip eden sayfalar, kim olduğumuzu, ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı anlatmaktadır.
29.01.2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek olan tebliğ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 19.01.2018 tarihli ve 30306 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanmış ve bankaların sorumlu miktarlarda değişikliğe gidilmiştir. TCMB’nin 2018/1 sayılı Tebliği ile yapılan bu değişiklik, TCMB’nca 20/1/2010 ...
     
Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura İle Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğ (İhracat 2003/3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat2017/9) ile ilgili Tebliğ’de düzenlemeler yapılmıştır. ...
     
4.1.2018 tarihli 27998389-010-06-02-138 sayılı genelge ile 01/01/2018- 30/06/2018 döneminde geçerli olmak üzere memur maaş katsayıları yeniden belirlenmiş buna göre de yılın ilk yarısında uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı değişmiştir. ...
     
2012/3305 sayılı BKK’nın geçici 8’inci maddesi ile imalat sanayi yatırımlarına verilen KDV iadesi imkanı ile %15’lik ilave katkı oranı artışı ile yapılan gelir veya kurumlar vergisi indiriminin süresi 31.12.2018’e uzatıldı. ...
     
30.12.2017 tarihli ve 30286 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 56 Sıra Nolu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ile 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2018 yılında uygulanacak satış bedelleri açıklanmıştır ...
     
31.12.2017 tarih 30287 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:16) ile FATİH projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı’na yapılacak mal teslimi ve hizmet ifalarında istisna uygulaması ve ön ödemeli elektronik haberleşme hizmetlerinde özel matrah şekli ...
     
50 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğiyle, 2018 yılı çevre temizlik vergisi hadleri belirlendi. ...
     
2017 yılı içinde yeniden değerleme oranı %14,47 olarak (on dört virgül kırk yedi) olarak tespit edilmiş ve 484 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmişti. Bu orandaki artışa istinaden, 48 seri Nolu VİVK istisna hadleri arttırılmıştır. ...
     
72 Seri Numaralı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği, 7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la Birlikte Emlak Vergisi Kanunu’na Eklenen Geçici 23. Madde ’ye Yönelik Hususları Açıklamıştır ...
     
2017 yılı içinde yeniden değerleme oranı %14,47 olarak (on dört virgül kırk yedi) olarak tespit edilmiş ve 484 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmişti. Bu orandaki artışa istinaden mobil telefon aboneliği için alınan maktu özel iletişim vergi tutarı artırılmıştır. Bu tutar 2018 yılı için ...
     
Sayfalar :  1 2 3