Bültenler - Penetra Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Hoşgeldiniz;
Dünya çapındaki varlığıyla, Penetra geniş vizyonu, özenle korunan değerleri ve özellikle kendi çalışanlarıyla; üye firmalarının başarılarına başarı katmayı sürdürmektedir. Takip eden sayfalar, kim olduğumuzu, ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı anlatmaktadır.
28.02.2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan, 798 sayılı Karar ile yatırımlarda devlet yardımını düzenleyen 2012/3305 sayılı BKK’nda değişen hükümet yapısına göre bazı unvan değişiklikleri yapıldı ve bazı teşvik kriterleri değişti. Sera, yaşlı bakım evleri/engelli tesisleri ve welness yatırımları öncelikli yatırım ...
     
29.03.2019 tarihinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 115 sayılı sirkülere göre 1.4.2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken bazı beyannamelerin verilme süreleri uzatılmıştır. ...
     
Yayımlanan karar ile birlikte, 31.03.2019 itibarıyla sona eren süreler, indirimli tapu harcı uygulaması ve bazı konut ve işyerlerinin tesliminde indirimli KDV oranı uygulaması için 31.12.2019’a kadar; bazı mobilyaların tesliminde indirimli KDV oranı uygulaması, bazı motorlu taşıtların tesliminde indirimli KDV-ÖTV oranı uygulaması ...
     
24.12.2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ‘Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar’a ekli (I) sayılı listenin 9. Sırasının sonuna eklenen ibare ile birlikte ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce ...
     
Danıştay 3. Dairesi 2014/2414 Esas No, 2018/494 Karar No’lu kararı ile, ihracat hasılatının bindebeşinin aşılmaması koşuluyla, götürü gider indiriminin belgesi temin edilemeyen bir harcama olduğuna ve bu harcamanın muhasebe kayıtlarına intikal ettirildiğinin ispatının gerekmediğine hükmetmiştir. ...
     
Bilindiği üzere, 4.9.2018 tarihli 2018-32/48 nolu kambiyo tebliği ile, ihracat bedellerinin yurda getirilme süresini sınırlayan hükümler altı aylık süre için (4.3.2019’a kadar) yürürlüğe konulmuştu. Bu tebliğ ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat ...
     
7162 Sayılı Kanunun 1,2,3 ve 4’üncü maddeleri ile gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükelleflerine ilişkin bazı iyileştirici düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemeler şunları içeriyor: i) Evden üretip satan e-ticaret erbabına gelir vergisi muafiyeti getirildi, 2) gelir vergisinden istisna tutulan bazı tazminata ...
     
7161Sayılı Kanun ile ‘’Kur farkı’’ nın KDV matrahına dahil olduğuna yönelik kanuni düzenleme yapılmıştır. ...
     
E-Arşiv Raporlarının (e-Arşiv Fatura, e-Müstahsil Makbuzu ile e-Serbest Meslek Makbuzu vb. diğer benzeri elektronik belgelere ait raporları) aylık olarak oluşturup takip eden ayın 15 inci günü saat 24:00’a 2018 Yılı Aralık ayı E-Arşiv raporunu 2/1/2019 gününün sonuna kadar, 1/1/2019 tarihinden itibaren ise; günlük ...
     
Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde geçici 2’ nci maddenin yürürlüğe girdiği 28/12/2018 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal eden borçlulara, ihlale neden olan tutarları 28/2/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil), ...