Bültenler - Penetra Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Hoşgeldiniz;
Dünya çapındaki varlığıyla, Penetra geniş vizyonu, özenle korunan değerleri ve özellikle kendi çalışanlarıyla; üye firmalarının başarılarına başarı katmayı sürdürmektedir. Takip eden sayfalar, kim olduğumuzu, ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı anlatmaktadır.
2017 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süresi, Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 30 Nisan 2018 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine ...
     
Düzenlemenin amacı, şirket veya kooperatif kuruluşu esnasında, noterlere yaptırılan bazı işlerin ticaret sicil müdürlüklerine yaptırılarak, daha hızlı sonuca gidilmesi amaçlanmaktadır. ...
     
Düzenlemenin amacı, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sunulan hizmetlerden kişilerin elektronik ortamda yararlanabilmesi; vergisel yükümlülüklerin mükelleflerce kolay ve hızlı bir şekilde yerine getirilebilmesi, beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin elektronik ortamda verilebilmesi ...
     
Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan, 23/02/2018 tarihli ve VUK-100 / 2018-4 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 26 Şubat 2018 tarihi sonuna kadar serbest meslek erbabı (işletme ya da bilanço esasına göre de defter tutanlar dâhil) tarafından Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken Ocak ayı kayıtlarına ilişkin süre ...
     
ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:2) 15.02.2018 tarih 30333 Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Belediyelerin, otobiodizel ile harmanlanmış motorin teslimlerinde indirimli ÖTV uygulaması ve aerosol üretiminde kullanılan L.P.G. teslimlerinde 0 (sıfır) ÖTV uygulanması ...
     
17.02.2018 Tarihli ve 30335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile birlikte, 25.01.2018’de yayımlanan 2018/11185 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı’na istinaden, 15 Milyon USD ve Üzerinde Döviz-Dövize Endeksli Kredisi ...
     
Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2006/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2018/3) 17.02.2018 tarih 30335 Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. ...
     
16.2.2018 tarihli ve 30334 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 2018/11213 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile birlikte, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve diğer ülkelere yapılacak seyahatlerde vergiden istisna tutulacak harcırah tutarları açıklandı ...
     
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ nın 31.01.2018 tarihli ve 30318 sayılı Resmi Gazete ’de yayımladığı Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 17) ile birlikte elektronik ortamda sunulan hizmetlerin vergilendirilmesine dair detaylar açıklanmıştır. Türkiye’de ...
     
25.01.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile yatırım teşviklerine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik ile havayolu taşımacılığı öncelikli yatırım kapsamına alınmış ve İstanbul’da yapılacak hava taşıtlarının bakım ve onarımına ...