Bültenler - Penetra Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Hoşgeldiniz;
Dünya çapındaki varlığıyla, Penetra geniş vizyonu, özenle korunan değerleri ve özellikle kendi çalışanlarıyla; üye firmalarının başarılarına başarı katmayı sürdürmektedir. Takip eden sayfalar, kim olduğumuzu, ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı anlatmaktadır.
Gelir Ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri, 25.05.2018 tarihi İtibarıyla Yasal Defter Kayıtlarında Yer Alan Bilançodaki Taşınmazlarını ve Bunlara Ait Amortismanları 30.09.2018 Tarihine Kadar Değerleyebilecekler. Değerleme oranı, 30.04.2018 tarihine kadar olan (birikimli) Yİ-ÜFE endeksinin, enflasyon değerlemesi sonrasındaki veya (daha ...
     
7143 Sayılı Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’da vergi alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin başvurular 31 Temmuz 2018 tarihinde sona erecek. Bu Bültende, vergi alacaklarının yapılandırılması ve inceleme/tarhiyat safhasında bulunan alacaklara ilişkin hükümler ...
     
Mali Bülten: 2018/38 – Kayıt Dışı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması için Getirilen Varlık Barışı Hükümlerinden 30.11.2018’e Kadar Yararlanılabilir ...
     
7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Bu kapsamda İşletme kayıtlarının (kasa, ortaklardan alacaklar, stoklar) düzeltilmesine imkan sağlanmıştır. ...
     
7143 Sayılı Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 5. Maddesinde Yer Alan Matrah Artırımı ile İlgili Bilgiler Aşağıda Mevcuttur. Matrah ve Vergi Artırımı İçin Son Başvuru Tarihi 31 Ağustos 2018’dir. Bu Bültende, hangi vergi ve stopaj ödemesi ...
     
2017 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süresi, Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 30 Nisan 2018 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine ...
     
Düzenlemenin amacı, şirket veya kooperatif kuruluşu esnasında, noterlere yaptırılan bazı işlerin ticaret sicil müdürlüklerine yaptırılarak, daha hızlı sonuca gidilmesi amaçlanmaktadır. ...
     
Düzenlemenin amacı, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sunulan hizmetlerden kişilerin elektronik ortamda yararlanabilmesi; vergisel yükümlülüklerin mükelleflerce kolay ve hızlı bir şekilde yerine getirilebilmesi, beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin elektronik ortamda verilebilmesi ...
     
Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan, 23/02/2018 tarihli ve VUK-100 / 2018-4 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 26 Şubat 2018 tarihi sonuna kadar serbest meslek erbabı (işletme ya da bilanço esasına göre de defter tutanlar dâhil) tarafından Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken Ocak ayı kayıtlarına ilişkin süre ...