Bültenler - Penetra Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Hoşgeldiniz;
Dünya çapındaki varlığıyla, Penetra geniş vizyonu, özenle korunan değerleri ve özellikle kendi çalışanlarıyla; üye firmalarının başarılarına başarı katmayı sürdürmektedir. Takip eden sayfalar, kim olduğumuzu, ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı anlatmaktadır.
Bakanlıkça belirlenenler hariç, bundan böyle sözleşmeler döviz cinsinden veya dövizle endeksli olamayacak. Ayrıca, 13.9.2018’den itibaren 30 gün içinde geçmişte düzenlenen -Bakanlıkça belirlenenler hariç- tüm sözleşmeler Türk Lirasına çevrilecek....
     
Son aylarda artmakta olan enflasyon ve kredi faizleri sebebiyle, caydırıcılığını kaybeden gecikme zammı oranı, %1,40’dan %2’ye çıkartılarak, ödenmesi gereken vergi vb’lerin ödenmeyip, amme borcunun kredi gibi kullanılmasının önüne geçilmeye çalışılıyor. Karar 5/8/2018’den itibaren ...
     
4.9.2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) ile birlikte ihracat bedellerinin yurda getirilme süresi fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemeyecek ve en az yüzde 80'inin bir bankaya ...
     
29.08.2018 tarih ve 48 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunu’nun 10. Maddesinin 13. Fıkrasının h bendinde yer alan süreler, bitim tarihinden itibaren 6 ay uzatılmıştır. ...
     
Sermaye Piyasası Kanununa tabi olmayan Anonim Şirketler ile Limited ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerde avans kar payı dağıtımına ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yapılmıştır. ...
     
Türkiye’de faaliyette bulunan bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketleri ile kredi ilişkisinde bulunan borçluların bu kuruluşlar nezdindeki kredi borçlarına ilişkin olarak, çerçeve anlaşma ve sözleşmeleri kapsamında alınacak tedbirlerle, geri ödeme yükümlülüklerini ...
     
31 Temmuz 2018 tarihli ve 30495 Mükerrer sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı (No:7) ile 7143 Sayılı Kanun’a İlişkin Bazı Başvuru, Bildirim ve Beyan Süreleri 27.08.2018 tarihine uzatılmıştır. ...
     
25 Mayıs 2018 tarihli ve 30431 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 7144 sayılı Kanun’un 5 inci maddesiyle VUK’a eklenen bir geçici maddeyle, bilanço esasına göre defter tutan tam mükellef gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflerinde yer alan taşınmazlarının değerlerinin Yİ-ÜFE değerindeki ...
     
Maliye Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu 4.1.2018 tarihli 27998389-010-06-02-5278 sayılı genelge ile 1/7/2018-31/12/2018 döneminde geçerli olmak üzere memur maaş katsayıları yeniden belirlenmiş; buna göre de yılın ikinci yarısında uygulanacak kıdem tazminatı tavanı değişmiştir. ...
     
2018 mali tatil kapsamında, 03.07.2018 ile 20.07.2018 tarihleri arasında yerine getirilmesi gereken kanuni ve idari yükümlülüklerin 27.07.2018 (dahil) tarihine kadar, 21.7.2018 ile 25.7.2018 tarihleri arasındaki yükümlülüklerin 25.7.2018 (dahil) tarihine kadar yerine getirilmiş olması halinde, süresi ...